ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุม

kapook_43509

** ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองทุกท่าน/หัวหน้าสำนักงานคณบดี ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2557 ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน  อาคารสำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

**กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557 ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน  2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา**

**กำหนดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ครั้งที่ 7/2557 ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา - โปรตุเกส  อาคารสำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

**กำหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ (คณะครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคศรีอยุธยา

 

 kapook_43509

 

     

 

      

 

 

 

EMEETING

e-meetingระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


คู่มือการเข้าใช้งานระบบ E-Meeting